หน้าแรกหน้าแรก

แนะนำโปรแกรม Forwardpro Xpress

 

ะบบจัดการขนส่งทางเรือสมุทร/อากาศ  (Sea/Air Freight Operation)

ขาออก: จัดทำ Sale Booking, House B/L (House AWB), Shipping Particular ,Local Invoice /Oversea Debit (Credit) Note และการเบิกค่า Freight และค่าใช้จ่าย

ขาเข้า: จัดทำ Amend Freight แลก D/O, Invoice และ Freight Invoice การเบิกค่าใช้จ่าย และ บันทึก Oversea Debit (Credit) Note 

อ่านเพิ่มเติม


ระบบบริการดำเนินพิธีการศุลากร (Customs Brokerage Services)

ครอบคลุมงานตั้งแต่เปิด Job เพื่อรับงาน การเบิกและเคลียร์เงินทดรองจ่าย (Advance) การคุมเงินสดทีกันไว้สำหรับการทำงานรายวัน (Fixed Fund) การจัดทำ Invoice และระบบรายงานเพื่อการบริหารและการตรวจสอบ

อ่านเพิ่มเติมระบบจัดการขนส่งโดยรถบรรทุก (Road Transport Management)

จัดการงานขนส่งทางบกโดยรถบรรทุกและหัวลาก ประกอบด้วยงานลากตู้ (CY) งานรับส่งสินค้าเข้าโกดัง (CFS) และงานเคลื่อนย้ายตู้และสินค้าทั่วไป (Relocation) โดยท่านสามารถควบคุมและบริหารรถที่มีอยู่ (Truck Management) เปิด Job เพื่อรับงาน (ทั้งงานด้าน Transport และงาน Customs Clearance) เบิกและเคลียร์เงินทดรองจ่าย (Advance) การคุมเงินสดทีกันไว้สำหรับการทำงานรายวัน (Fixed Fund) จัดทำ Invoice และพิมพ์รายงานเพื่อการบริหารและการตรวจสอบ

อ่านเพิ่มเติม


ระบบบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

บันทึกการรับจ่ายเงิน จัดทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบนำฝากธนาคาร บันทึกค่าใช้จ่ายในการบริหาร พิมพ์ใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย พิมพ์รายงานลูกหนี้และเจ้าหนี้คงเหลือ รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้และเจ้าหนี้ จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร รายงานภาษีซื้อและภาษีขาย ปิดงบเดือนและปี พิมพ์งบทดลอง งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรมบัญชีวิลพลัส (Willplus)

หากท่านกำลังมองหาโปรแกรมบัญชีเพื่อนำมาใช้งานร่วมกับโปรแกรม Operation ที่มีอยู่ โปรแกรมบัญชีวิลพลัส คือตัวเลือกของท่าน นอกจากคุณสมบัติที่ออกแบบสำหรับธุรกิจเฟรทและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเหมือนระบบบัญชีและการเงินใน Forwardpro Xpress แล้ว วิลพลัสยังมีหน้าจอสำหรับนำเข้า (Import) ข้อมูลภายนอกในรูปแบบ Excel หรือ CSV ทำให้สามารถนำข้อมูลจากระบบ Operation ของท่านเข้าสู่วิลพลัสโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ

บริการพัฒนาโปรแกรมตามต้องการ

เพื่อให้การใช้งานซอฟต์แวร์ของท่านครอบคลุมงานทั้งหมด บริษัทมีความยินดีเสนอบริการพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของท่านด้วยเทคโนโลยี่ล่าสุดของ Mircrosoft ในราคาที่สมเหตุสมผล

เอกสารแนะนำ Forwardpro Xpress

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและจุดเด่นของโปรแกรม Forwardpro Xpress เพิ่มเติมจากเอกสารนี้

ดูรายละเอียด

เริ่มต้นใช้งานระบบใหม่

ท่านสามารถเปลี่ยนการใช้งานจากระบบเดิม มาเป็น Forwardpro Xpress ได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเริ่มต้นเฉพาะระบบ Operation หรือรวมระบบบัญชีการเงิน ทั้งนี้ภายใต้การดูแลและช่วยเหลือของทีมงาน Application Consultant ของเรา

ติดตั้งเฉพาะระบบ Operation

กรณีที่ท่านเป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นหรือมีข้อจำกัดด้านงบประมาณลงทุน ท่านอาจเลือกติดตั้งเพียงระบบ Operation ก่อนและเมื่อพร้อมจึงติดตั้งระบบบัญชีการเงินเพิ่ม โดยสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง

ติดตั้งระบบ Operation พร้อมระบบบัญชี

การติดตั้งทั้งระบบ Operation และ ระบบบัญชีการเงินพร้อมกันอาจใช้งบประมาณมากขึ้น แต่ก็คุ้มค่ากับระบบที่สมบูรณ์

ติดตั้งเฉพาะระบบบัญชี

ใกรณีที่ท่านมีระบบ Operation ใช้งานอยู่แล้ว ท่านอาจเลือกติดตั้งเฉพาะระบบบัญชีก็ได้ โดยอาจเลือกติดตั้งระบบบัญชีการเงินของ Forwardpro Xpress หรือเลือกใช้งานโปรแกรมบัญชี Willplus ก็ได้

Go to top