หน้าแรกผลิตภัณฑ์ระบบบริการดำเนินพิธีการศุลกากร

ระบบบริการดำเนินพิธีการศุลกากร


  • สร้างรหัสงาน เพื่อบันทึกรายละเอียดสินค้า ข้อมูลการดำเนินพิธีการศุลกากร โดยรหัสงานนี้จะนำไปอ้างอิงในระบบ Job Costing

  • จัดทำใบส่งสินค้า (Delivery Notes) และใบจองรถ (หัวลาก) สำหรับใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการส่งสินค้า และจองรถตามลำดับ โดยสามารถจัดทำได้ไม่จำกัดจำนวนต่อ 1 รหัสงาน

  • ควบคุมเงินทดรองที่จ่ายแก่พนักงานชิปปิ้ง โดยรายการเบิกจ่ายของพนักงานนี้จะนำมาสรุปใน “ใบขอเบิกค่าใช้จ่าย” เพื่อส่งต่อยังแผนกบัญชีเพื่อเคลียร์เงินทดรองจ่าย ซึ่งข้อมูลในการเบิกจ่ายทั้งหมดจะถูกนำไปจัดทำใบสำคัญค้างจ่ายและใช้เป็นข้อมูลในการเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้า

  • รวบรวมรายการจ่ายเงินทั้งหมดตามรหัสงาน ทั้งที่เบิกจ่ายจากพนักงานชิปปิ้งและใบแจ้งหนี้โดยแยกออกเป็นส่วนเงินทดรอง และค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถทำรายการแจ้งหนี้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

  • บันทึก ใบแจ้งหนี้ (รายได้) และ ใบสำคัญค้างจ่าย (ต้นทุน) พร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) ใบลดหนี้ (Credit Note) และ ใบสำคัญค้างจ่าย โดยข้อมูลทั้งหมดจะนำเข้าระบบลูกหนี้และเจ้าหนี้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ

Go to top