หน้าแรกผลิตภัณฑ์ระบบบัญชีและการเงิน

ระบบบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

ระบบ Financial Accounting ถูกออกแบบมาเพื่อขจัดข้อจำกัดและความยุ่งยากที่เกิดขึ้นจากการทำงานจริงและให้การจัดทำบัญชีของกิจการสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปและถูกต้องตามกฎหมายและประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้อง ระบบนี้มีรายงานทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริหารทุกระดับและโปรแกรมทั้งหมดในระบบนี้จะเชื่อมโยงกับโปรแกรมในระบบ Operations


ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) จัดการข้อมูลด้านบัญชีการเงินทั้งหมด ข้อมูลส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ หรือระบบควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตามท่านสามารถบันทึกรายการบัญชีเพิ่มเติมเข้าระบบบัญชีแยกประภททั่วไปได้ถ้าต้องการ  

 

 • สร้างผังบัญชี (Chart of Accounts) ได้ตามต้องการโดยสามารถจัดกลุ่มบัญชีได้ไม่จำกัด นอกจากนี้โปรแกรมยังมีผังบัญชีมาตรฐานสำหรับธุรกิจ Freight Forwarder ให้เลือกใช้อีกด้วย 
 • กำหนดส่วนงาน (Segment) เพื่อใช้สำหรับบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายตามส่วนงาน 

 • ตรวจสอบและวิเคราะห์การเเคลื่อนไหวของรายการบัญชี ภายใต้หน้าจอนี้ท่านสามารถเจาะลึกรายการไปยังต้นทางได้อย่างง่ายดาย 

 • ออกแบบงบการเงิน รายงานการเงินและแบบพิมพ์ได้ไม่จำกัดจำนวนและรูปแบบ อีกทั้งสามารถนำออก (Export) รายงานและแบบฟอร์มทุกประเภทไปเป็นไฟล์ในตระกูลสำนักงาน (Microsoft Office) พีดีเอฟ (PDF) และไฟล์ประเภทอื่นอีกมากมาย

 


ระบบบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ (Accounts Receivable and Payable)

ระบบลูกหนี้ (เจ้าหนี้) จัดการรายการบัญชีและรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถใช้ระบบลูกหนี้ (เจ้าหนี้) ในการจัดทำใบแจ้งหนี้และติดตามรายการขาย (ซื้อ) และรับ (จ่าย) เงินของลูกหนี้ (เจ้าหนี้) แต่ละราย นอกจากนี้ระบบลูกหนี้ (เจ้าหนี้) ยังทำงานเชื่อมโยงกับระบบควบคุมเงินสดและธนาคารและระบบบัญชีแยกประภททั่วไป 

 

 • กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารได้ตามต้องการ รูปแบบเลขที่เอกสารซึ่งประกอบด้วยตัวนำหน้า (Prefix) และลำดับที่เอกสารจะถูกนำไปใช้ในการกำหนดเลขที่เอกสารแบบอัตโนมัติ (Auto Numbering) 
 • ระบบ Batch Control ทำให้การบันทึกและตรวจสอบรายการได้ง่าย

 •  รหัสบริการ (Service Code) ที่เชื่อมโยงรหัสบัญชีไว้ล่วงหน้าทำให้การทำใบแจ้งหนี้ (ใบสำคัญค้างจ่าย) เป็นเรื่องไม่ซับซ้อนและผู้จัดทำใบแจ้งหนี้ (ใบสำคัญค้างจ่าย) ไม่ต้องมีความรู้ด้านบัญชีมากนัก

 •  ระบบหลายสกุลเงิน ทำให้จัดทำใบแจ้งหนี้ (ใบสำคัญค้างจ่าย) ได้ทั้งในและต่างประเทศ 

 •  รองรับจุดรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Point) ทั้งจุดส่งมอบสินค้า (ซื้อขายสินค้า) และจุดที่ได้รับค่าบริการ

 •  ปรับปรุงและตัดจำหน่ายลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จากรายละเอียดรายตัวโดยใช้ "Adjustment Notes"

 •  หน้าจอดูความเคลื่อนไหวของลูกหนี้และเจ้าหนี้ แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวของใบแจ้งหนี้ (ใบสำคัญค้างจ่าย) การรับชำระ (จ่ายชำระ) จากลูกหนี้ (เจ้าหนี้) โดยสามารถดูได้ทั้งเงินสกุลบาท และเงินสกุลต่างประเทศ

 •  พิมพ์รายงานลูกหนี้ (เจ้าหนี้) คงเหลือได้ทันทีที่บันทึกรายการแล้วเสร็จ

 •  ออกแบบรายงานและแบบพิมพ์ได้ไม่จำกัดจำนวนและรูปแบบ อีกทั้งสามารถนำออก (Export) รายงานและแบบฟอร์มทุกประเภทไปเป็นไฟล์ในตระกูลสำนักงาน (Microsoft Office) PDF และไฟล์ประเภทอื่นอีกมากมายต้องการ

 


ระบบเงินสดและธนาคาร (Cash and Banks) 

ระบบควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคารจัดการรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเงินฝากธนาคารทั้งหมด โดยท่านสามารถใช้ระบบนี้ในการบันทึกรับชำระเงินจากลูกหนี้และจ่ายชำระเงินแก่เจ้าหนี้ จัดพิมพ์เอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง และการทำงานในระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆในโปรแกรม Forwardpro Xpress อย่างสมบูรณ์แบบ 

 

 • บันทึกการรับชำระเงินจากลูกหนี้ทั้งในและต่างประเทศเป็นเงินสด เช็ค เงินโอน หรือหักกลบลบหนี้กับเจ้าหนี้  บันทึกภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า (ถูกหักโดยลูกหนี้) และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินทดรองจ่ายได้ไม่จำกัดปริมาณและรูปแบบ 

 • บันทึกการจ่ายชำระเงินแก่เจ้าหนี้ทั้งในและต่างประเทศเป็นเงินสด เช็ค เงินโอน หรือ ทำการหักกลบลบหนี้กับลูกหนี้ พร้อมบันทึก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (หักเอาจากเจ้าหนี้) ใบสำคัญจ่าย และเช็คจ่ายได้ไม่จำกัดปริมาณและรูปแบบ 

 • รับจ่ายชำระหนี้ล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่ปรากฏใบแจ้งหนี้ในระบบ(Prepayment) โดยโปรแกรมจะนำรายการรับจ่ายไปจับคู่กับใบแจ้งหนี้ให้อัตโนมัติทันทีที่ใบแจ้งหนี้ได้บันทึกเข้าสู่ระบบ

 •  บันทึกรายการรับจ่ายเงินสด นอกจากการบันทึกรายการรับจ่ายของลูกนี้และเจ้าหนี้แล้ว ยังสามารถบันทึกรับจ่ายสด (กรณีไม่ได้ตั้งหนี้) พร้อมทั้งพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องต่างเช่น ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษา เป็นต้น 

 • สามารถกำหนดวันที่เอกสารต่างๆ เช่นวันที่ใบกำกับภาษีให้แตกต่างกับวันที่ที่ลงบัญชีกรณีที่วันที่ทั้งสองไม่สอดคล้องกัน 

 • เลือกพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีแบบแจงรายละเอียดเฉพาะใบแจ้งหนี้ที่ได้รับชำระ หรือแบบแจงรายการหรือประเภทของบริการที่ได้รับชำระ ( เช่นค่าระวาง ค่าCFS และค่า D/O เป็นต้น 

 • รองรับจุดรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Point) ทั้งจุดส่งมอบสินค้า (ซื้อขายสินค้า) และจุดที่ได้รับค่าบริการ 

 • จัดทำ Pay In และ Pay Out Slip นอกจากนี้ยังสามารถจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation) ได้อีกด้วย

 


รายงานเพื่อการตรวจสอบและบริหาร (Audit and Management Reports)

 ระบบบัญชีการเงิน ได้จัดเตรียมรายงานมาตรฐานต่างๆ มากมาย รายงานที่สำคัญมีดังนี้ 

 

 

 • Batch Listing  รายงานนี้ใช้สำหรับตรวจสอบรายการที่ได้บันทึกก่อนผ่านรายการ 

 • งบทดลองและงบการเงิน เมื่อได้บันทึกรายการบัญชีในระบบบัญชีแยกประเภทและระบบย่อยแล้วท่านสามารถจัดพิมพ์งบทดลองและงบการเงินได้ทันที
 • บัญชีแยกประเภททั่วไป รายงานแจกแจงรายการเคลื่อนไหวของบรรดาเอกสารต่างๆในแต่ละบัญชีโดยท่านสามารถพิมพ์จัดกลุ่มตามรหัสบัญชี  (Account Code) หรือรหัสงาน (Job Number) ก็ได้ 

 • รายงานวิเคราะห์อายุเอกสารลูกหนี้ (เจ้าหนี้) รายงานประเภทนี้จะแสดงรายการใบแจ้งหนี้ (ใบสำคัญ) ที่คงค้างชำระ อายุของเอกสาร (จำนวนวันระหว่างวันที่เอกสารและวันที่ระบุในรายงาน) และจำนวนวันที่ค้างชำระเกินกำหนด (จำนวนวันตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระจนถึงวันที่ระบุในรายงาน) โดยรายงานดังกล่าวสามารถพิมพ์แบบสิ้นสุดตามวันที่เอกสารและตามรอบบัญชี 

 • รายงานสรุปการรับและจ่ายเงิน รายงานนี้พิมพ์รายการรับเงินจากลูกหนี้และจ่ายเงินจากเจ้าหนี้ โดยสามารถจัดกลุ่มได้หลากหลายเช่นจัดกลุ่มตามประเภทเอกสาร ตามรหัสลูกหนี้และเจ้าหนี้และอื่นๆ และสามารถกำหนดพิมพ์ตามช่วงเวลาที่ต้องการได้ 

 • รายงานเข้าออกและเช็คคงเหลือ (Cheque movement and outstanding) แสดงรายการเคลื่อนไหวของเช็ครับจ่ายและคงเหลือ (เช็คที่ยังไม่ได้นฝากหรือตัดบัญชี)  

 • รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม พิมพ์รายงานภาษีซื้อและภาษีขายตามรูปแบบขอกรมสรรพากรได้ทันที

 • ใบแนบภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย และรายงานภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า (ภาษีที่ถูกหักโดยลูกค้า)

   

   

Go to top