หน้าแรกผลิตภัณฑ์ระบบจัดการขนส่งทางเรือสมุทร (อากาศ)

ระบบจัดการขนส่งโดยเรือสมุทร (อากาศ)

รองรับงานทุกประเภท (Consol/Fcl/Lcl/Direct) ทั้ง Sea Freight และ Air Freight (กรณี ใช้ Master AWB ของ Sub Cotractor) ตลอดจนงานบริการดำเนินพิธีการศุลกากร (กรณีใช้บริการของ Sub Contract)


ระบบเฟรทขาออก (Outbound Freight)

  • วางแผนการขาย (Sale Plan) แต่ละรอบสัปดาห์ในรูปแจกแจงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างระวางเรือที่ได้จองไว้กับสายเรือ ยอดสั่งซื้อจากลูกค้าและยอดขายที่ได้ยืนยันจากลูกค้าทำให้สามารถตรวจสอบยอดขายได้ตลอดเวลา
  • จัดทำ Booking Confirmation ให้แก่ลูกค้าโดยแสดงรายละเอียดต่างๆของการส่งสินค้า เช่นรายละเอียดสินค้าและหมายเลขหีบห่อ (Goods and Marks No.) เวลาและสถานที่ในการบรรจุ ตลอดจนราคาเสนอขาย รายละเอียดนี้จะนำไปจัดทำ Bill of Lading

  • จัดทำ Sale Quotation เพื่อบันทึกราคซื้อ-ขาย ในแต่ละ Booking โดย Sale Quotation นี้จะนำไปจัดทำใบแจ้งหนี้ และใบเบิกค่าใช้จ่าย

  • สร้าง Job เพื่อบันทึกรายละเอียดของ Ocean B/L และเพื่อใช้อ้างอิงในระบบ Job Costing พร้อมทั้งพิมพ์ Shipping Particular ส่งให้แก่สายเรือ โดยสามารถจัดพิมพ์ลงในแบบพิมพ์ได้ไม่จำกัดจำนวนและรูปแบบ ทั้งสามารถส่งออกเป็นไฟล์ PDF
  • สร้าง House เพื่อใช้อ้างอิงในระบบ Job Costing และพิมพ์ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) ได้ไม่จำกัดจำนวนและรูปแบบพร้อมทั้งสามารถส่งออกเป็นไฟล์ PDF เพื่อส่งให้แก่เอเย่นต์หรือลูกค้าโดยแนบไปพร้อม E-mail ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ Scanner

  • บันทึก ใบแจ้งหนี้ (รายได้) และ ใบสำคัญค้างจ่าย (ต้นทุน) โดยการสำเนาข้อมูลจาก Sale Quotation พร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) ใบลดหนี้ (Credit Note) และ ใบสำคัญค้างจ่าย โดยข้อมูลทั้งหมดจะนำเข้าระบบลูกหนี้และเจ้าหนี้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ 


ระบบเฟรทขาเข้า (Inbound Freight) 

  • สร้าง Job Number เพื่อบันทึกรายละเอียดของ Ocean B/ Lและเพื่อใช้อ้างอิงในระบบ Job Costing  

  • สร้าง House Number จากรายละเอียดใน House B/L เพื่อบันทึกรายละเอียดของ House B/L และเพื่อใช้อ้างอิงในระบบ Job Costing  

  • จัดทำ Amendment สำหรับจัดส่งให้แก่สายเรือ

  •  บันทึก ใบแจ้งหนี้ (รายได้) และ ใบสำคัญค้างจ่าย (ต้นทุน) พร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) ใบลดหนี้ (Credit Note) และ ใบสำคัญค้างจ่าย โดยข้อมูลทั้งหมดจะนำเข้าระบบลูกหนี้และเจ้าหนี้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ


รายงานเพื่อการวิเคราะห์และตรวจสอบ (Analysis & Audit Report)

ระบบจัดการขนส่งโดยเรือสมุทร/อากาศได้จัดเตรียมรายงานมาตรฐานต่างๆไว้มากมาย เช่น รายงานสรุปรายละเอียดงาน (Job Summary) รายงานแจกแจงใบแจ้งหนี้และค่าใช้จ่าย (Billing and Costing Listing) รายงานสรุปปริมาณซื้อขาย (Sale and Purchase Volume) รายงานวิเคราะห์กำไรขาดทุนตามรหัสงาน (Profit and Lost Analysis) และ อื่นๆ 

นอกจากนี้ยังสามารถจัดทำรายงานตามต้องการ (Customized Report) ได้ไม่จำกัดจำนวนและรูปแบบ

 

Go to top