หน้าแรกผลิตภัณฑ์ระบบจัดการขนส่งโดยรถบรรทุก

ระบบจัดการขนส่งโดยรถบรรทุก


  • จัดการประวัติรถบรรทุก ท่านสามารถเก็บรายละเอียดและประวัติของรถบรรทุกแต่ละคัน เช่นวันที่ได้มา ยี่ห้อ ประเภท ประวัติการบำรุงรักษา ประวัติการใช้ของเชื้อเพลิง และอื่นๆ 

  • สร้างรหัสงาน เพื่อบันทึกรายละเอียดต่างๆ โดยรหัสงานจะแบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ งานบริการขนส่ง งานบริการดำเนินพิธีการฯ และงานที่ให้บริการทั้งขนส่งและดำเนินพิธีการฯ

  • ใบส่งสินค้า (Delivery Notes) และใบสั่งงาน (Work Order) ที่ระบุประเภทและปริมาณสินค้า ต้นทางและปลายทางของสินค้า และอื่นๆ 

  • ตารางราคา ที่กำหนดตามลูกค้า และเส้นทางการขนส่ง จากจุดรับสินค้า จนถึงจุดหมายปลายทางของสินค้า ทำให้สามารถแจ้งหนี้ได้อย่างสะดวกและถูกต้อง

  • ควบคุมเงินทดรองที่จ่ายแก่พนักงานขนส่ง (กรณีให้บริการขนส่ง) และพนักงานชิปปิ้ง (กรณีให้บริการดำเนินพิธีการฯ) โดยรายการ เบิกจ่ายของพนักงานนี้จะนำมาสรุปใน “ใบขอเบิกค่าใช้จ่าย” เพื่อส่งต่อยังแผนกบัญชีเพื่อเคลียร์เงินทดรองจ่าย ซึ่งข้อมูลในการเบิกจ่ายทั้งหมดจะถูกนำไปจัดทำใบสำคัญค้างจ่าย (ต้นทุน) และใช้เป็นข้อมูลในการเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้า 

  • รวบรวมรายการจ่ายเงินทั้งหมดตามรหัสงาน ทั้งที่เบิกจ่ายจากพนักงานขนส่งและชิปปิ้งและใบแจ้งหนี้โดยแยกออกเป็นส่วนเงินทดรอง และค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถทำรายการแจ้งหนี้ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน  

  • บันทึก ใบแจ้งหนี้ (รายได้) และ ใบสำคัญค้างจ่าย (ต้นทุน) พร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) ใบลดหนี้ (Credit Note) และ ใบสำคัญค้างจ่าย โดยข้อมูลทั้งหมดจะนำเข้าระบบลูกหนี้และเจ้าหนี้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ

Go to top