หน้าแรกบริการของเรา

Forwardpro Xpress มาพร้อมกับทีมงานที่มีประสบการณ์การด้าน Operation ระบบบัญชี และภาษีอากรของธุรกิจ Freight Forwarding และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทีมงานของเราจะช่วยท่านตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้ง สอนการใช้งาน นำเข้าข้อมูลบัญชียกมา และช่วยเหลือทางโทรศัพท์ อีเมล์ และการผ่านหน้าจอคอมฯทางไกล (Team Viewer)

บริการของเราประกอบด้วย 

  • ติดตั้งซอฟต์แวร์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของท่าน 

  • อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์แก่เจ้าหน้าที่ของท่านให้สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ณ สถานประกอบการของท่าน

  • กำหนดหลักการและรายละเอียดต่างๆที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการทำงานของซอฟต์แวร์ 

  • แก้ไขแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในระบบ

  • ออกแบบและจัดทำรายงานปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และเพื่อการบริหารตามรูปแบบที่ท่านต้องการ

  • โอนหรือนำเข้ายอดคงเหลือจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ (ถ้ามี) 

  • ดูแลและช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อในการทำงานตามระบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพ

     

นอกจากนี้ ทีมงานที่เป็นนักบัญชีและผู้สอบบัญชี จะคอยให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในระบบบัญชีและภาษีอากร เพื่อให้บริษัทท่านมีระบบบัญชี ภาษี และการควบคุมภายในที่ดี ลดข้อผิดพลาดและทุจริตในการทำงาน

Go to top