slide_management.jpg

Sales and Management

ระบบนี้ถือเป็นศูนย์กลางการจัดการคำสั่งขาย (Sale Order)  ใบเสนอราคา (Quotation) และ รายงานสำหรับฝ่ายบริหาร (Management Report) การทำงานในระบบนี้เริ่มจากการบันทึก Sale Order เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า จัดทำ Quotation ให้กับลูกค้า และเมื่อลูกค้ายืนยันคำสั่งซื้อแล้ว Sale Order และ Quotation ทั้งหมดก็จะส่งต่อไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องเช่น Sale Order และ Quotation ของระวางสินค้า (Freight) และของบริการดำเนินพิธีการศุลกากร (Customs Clearance) จะถูกส่งต่อไปยังแผนก Freight และ Customs Clearance ตามลำดับ

Sales Orders

บันทึกคำสั่งซื้อจากลูกค้า โดยสามารถระบุประเภทของบริการที่ลูกค้าสั่งซื้อเช่นระวาง บริการดำเนินพิธีการฯ ขนส่ง และคลังสินค้า

กำหนดข้อมูลเบื้องต้นที่จำต้องมีตามประเภทบริการ เช่นจำนวนและขนาดของตู้สินค้า ประเภทและจำนวนของรถบรรทุกที่ต้องใช้สำหรับการให้บริการ เป็นต้น

Sales Order ที่ได้รับการยืนยันจากลูกค้าแล้ว จะถูกนำไปเปิดงานในระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดทำ Sale Booking Confirmation ในระบบ Freight เป็นต้น

Quotations 

สร้าง Quotation ได้ทั้งประเภท Sale และ Purchase

กำหนดราคาต่อหน่วยตามประเภทของบริการ เช่นตามปริมาตรสินค้าและขนาดของตู้สินค้า เป็นต้น

สามารถเลือกปัจจัยที่มีผลต่อราคาได้ เช่นเส้นทางการนำส่งสินค้า ผู้ขนส่ง และตัวแทนขนส่ง

การคิดราคาแบบหลายช่วงราคา ใช้ในกรณีราคาซื้อขายที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงราคาเดียว แต่ขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย เช่นปริมาณซื้อขายไม่เกิน 10 หน่วยจะคิดราคา 100 บาทต่อหน่วย และ 10 หน่วยขึ้นไปคิดในราคา 75 บาทเป็นต้น

Quotation ที่ได้รับการยืนยันจากลูกค้า จะนำไปใช้ในการจัดทำใบแจ้งหนี้หรือบันทึกต้นทุน ทำให้เรียกเก็บและจ่ายค่าบริการได้ถูกต้อง

Management Reports

Combination Reports จัดทำรายงานกำไรของทุกระบบ (Freight + Customs +Transport) ให้อยู่ใน Job เดียวกัน

Data Exportation ส่งออกข้อมูล Shipment และ Billing/Voucher ไปยังโปรแกรม Excel (โดยไม่ต้องผ่านการพิมพ์) เพื่อส่งข้อมูลที่หลากหลายแก่ผู้บริหาร และลูกค้า