slide_solution_financial.jpg

Financial Accounting

ระบบ Financial Accounting ถูกออกแบบมาเพื่อขจัดข้อจำกัดและความยุ่งยากที่เกิดขึ้นจากการทำงานจริงและให้การจัดทำบัญชีของกิจการสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปและถูกต้องตามกฎหมายและประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้อง ระบบนี้มีรายงานทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริหารทุกระดับและโปรแกรมทั้งหมดในระบบนี้จะเชื่อมโยงกับโปรแกรมในระบบ Operations ปิดบัญชีง่ายและสามารถนำส่งภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายทาง Internet ได้

ระบบนี้ประกอบด้วยโมดูลบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) ลูกหนี้และเจ้าหนี้ (Receivable and Payable) เงินสดและธนาคาร (Cash & Banks)  และ สินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) 

บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

จัดการข้อมูลด้านบัญชีการเงินทั้งหมด ข้อมูลส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ หรือระบบควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร อย่างไรก็ตามท่านสามารถบันทึกรายการบัญชีเพิ่มเติมเข้าระบบบัญชีแยกประภททั่วไปได้ถ้าต้องการ

สร้างผังบัญชี (Chart of Accounts) ได้ตามต้องการโดยสามารถจัดกลุ่มบัญชีได้ไม่จำกัด นอกจากนี้โปรแกรมยังมีผังบัญชีมาตรฐานสำหรับธุรกิจ Freight Forwarder ให้เลือกใช้อีกด้วย

บันทึกรายการบัญชีตามหลักบัญชีคู่ ด้วยหน้าจอที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย โดยสามารถกำหนดเลขที่เอกสารได้ยาวถึง 20 ตัวอักษรพร้อมทั้งคำอธิบายรายการอย่างเพียงพอทั้งระดับหัวเอกสาร (Header) และระดับรายละเอียดบัญชี (Account Details)

คุมบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายได้และรายจ่ายรอตัดบัญชีใน Deferred Register โดยโปรแกรมจะทำการตัดจ่ายบัญชีดังกล่าวเป็นรายได้หรือรายจ่ายอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งพิมพ์รายงานแสดงยอดคงเหลือและรายงานเคลื่อนไหว ลดความยุ่งยากและข้อผิดพลาดจากการคุมบัญชีเหล่านี้ด้วย Excel

ออกแบบงบการเงิน รายงานการเงินและแบบพิมพ์ได้ไม่จำกัดจำนวนและรูปแบบ อีกทั้งสามารถนำออก (Export) รายงานและแบบฟอร์มทุกประเภทไปเป็นไฟล์ Microsoft Office และ PDF

งบทดลองและงบการเงิน เมื่อได้บันทึกรายการบัญชีในระบบบัญชีแยกประเภทและระบบย่อยแล้วท่านสามารถจัดพิมพ์งบทดลองและงบการเงินได้ทันที

บัญชีแยกประเภททั่วไป รายงานแจกแจงรายการเคลื่อนไหวของบรรดาเอกสารต่างๆในแต่ละบัญชีโดยท่านสามารถพิมพ์จัดกลุ่มตามรหัสบัญชี  (Account Code) หรือรหัสงาน (Job Number) ก็ได้

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ (Accounts Receivable and Payable)

จัดการรายการบัญชีและรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถใช้ระบบลูกหนี้และเจ้าหนี้ ในการจัดทำใบแจ้งหนี้และติดตามรายการซื้อขาย และรับจ่ายเงินของลูกหนี้เจ้าหนี้แต่ละราย นอกจากนี้ ระบบนี้ยังทำงานเชื่อมโยงกับระบบควบคุมเงินสดและธนาคารและระบบบัญชีแยกประภททั่วไป

กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารได้ตามต้องการ รูปแบบเลขที่เอกสารซึ่งประกอบด้วยตัวนำหน้า (Prefix) และลำดับที่เอกสารจะถูกนำไปใช้ในการกำหนดเลขที่เอกสารแบบอัตโนมัติ (Auto Numbering)

สร้างรหัสบริการ (Service Code) ที่เชื่อมโยงรหัสบัญชีไว้ล่วงหน้า ทำให้การทำใบแจ้งหนี้และใบสำคัญค้างจ่ายจากระบบนี้เป็นเรื่องไม่ซับซ้อนและผู้จัดทำไม่ต้องมีความรู้ด้านบัญชีมากนัก 

จัดทำใบแจ้งหนี้และใบสำคัญค้างจ่าย ได้ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกับระบุรหัสงานหลัก (Master Job) และ รหัสงานย่อย (Sub Job) ตามระบบต้นทุนตามงาน ( Job Costing) สามารถกำหนดจุดรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ (Due/Undue VAT)

กำหนดวันที่เอกสารตามวันที่ที่พิมพ์เอกสาร แต่ลงบัญชีขายให้ตรงกับรอบบัญชีที่ต้องการได้

พิมพ์รายงานลูกหนี้และเจ้าหนี้คงเหลือ ได้ทันทีที่บันทึกรายการแล้วเสร็จ

ออกแบบรายงานและแบบพิมพ์ได้ไม่จำกัดจำนวนและรูปแบบ อีกทั้งสามารถนำออก (Export) รายงานและแบบฟอร์มทุกประเภทไปเป็นไฟล์ในตระกูลสำนักงาน (Microsoft Office) อะโครแบท (Acrobat) และไฟล์ประเภทอื่นอีกมากมาย

เงินสดและธนาคาร (Cash and Bank)

โมดูลควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคารจัดการรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเงินฝากธนาคารทั้งหมด โดยท่านสามารถใช้ระบบนี้ในการบันทึกรับชำระเงินจากลูกหนี้และจ่ายชำระเงินแก่เจ้าหนี้ จัดพิมพ์เอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง

บันทึกการรับชำระเงินจากลูกหนี้ทั้งในและต่างประเทศ เป็นเงินสด เช็ค เงินโอน หรือหักกลบลบหนี้กับเจ้าหนี้ บันทึกภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า (ถูกหักโดยลูกหนี้) และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินทดรองจ่ายได้ไม่จำกัดปริมาณและรูปแบบ

บันทึกการจ่ายชำระเงินแก่เจ้าหนี้ทั้งในและต่างประเทศ เป็นเงินสด เช็ค เงินโอน หรือ ทำการหักกลบลบหนี้กับลูกหนี้ พร้อมบันทึก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (หักเอาจากเจ้าหนี้) ใบสำคัญจ่าย และเช็คจ่ายได้ไม่จำกัดปริมาณและรูปแบบ

รับจ่ายชำระหนี้แบบ Prepayment ได้ไม่จำกัด โดยโปรแกรมจะนำรายการรับจ่ายไปจับคู่กับเอกสารตั้งหนี้หลังผ่านรายการในระบบลูกหนี้ (เจ้าหนี้) แล้ว

ทำรายการรับจ่ายและพิมพ์เอกสารรับจ่ายต่างๆโดยไม่จำต้องตั้งหนี้ก่อน เช่นเดียวกับกรณีรับจ่ายจากลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ตามปกติ

เลือกพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และ ใบกำกับภาษีแบบแจงรายละเอียด เฉพาะใบแจ้งหนี้ที่ได้รับชำระ หรือแบบแจงรายการหรือประเภทของบริการที่ได้รับชำระ ( เช่นค่าระวาง ค่า CFS และค่า D/O เป็นต้น)

สามารถกำหนดวันที่เอกสารต่างๆ เช่นวันที่ใบกำกับภาษีให้แตกต่างกับวันที่ที่ลงบัญชีกรณีที่วันที่ทั้งสองไม่สอดคล้องกัน

บันทึกเงินสดและเช็คในทะเบียนคุมเช็ค เพื่อรอให้ท่านนำฝากเมื่อเช็คถึงกำหนดพร้อมพิมพ์ใบนำฝาก (Pay In Slip)

พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบต่อ ภ.ง.ด. ในนามผู้กระทำการแทนแยกจากของบริษัทเพื่อนำส่งกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง

สินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets)

โมดูลสินทรัพย์ถาวรช่วยให้การคุมสินทรัพย์และการตัดค่าเสื่อมอย่างรัดกุมและถูกต้อง ไม่ต้องกังวลกับความผิดพลาดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการคุมสินทรัพย์ถาวรและการตัดค่าเสื่อมด้วย Excel

สร้าง Asset Item ได้ไม่จำกัดจำนวนด้วยรายละเอียดที่ครบถ้วน

สร้าง Asset Component ได้ไม่จำกัดต่อ Asset Item เพื่อตัดจ่ายค่าเสื่อมแยกจากกันตามมาตรฐาบัญชี

บันทึกซื้อและขายผ่านระบบ Accounts Receivable and Payable (RP) และบันทึกรายการบัญชีทันที  (Real time)

ต้ดค่าเสื่อมรายเดือนตาม Asset Component โดยสามารถตัดพร้อมกันทุกรายการ หรือระบุรายการที่ต้องการตัดค่าเสื่อม

สามารถเปลี่ยนประมาณอายุและราคาซากของทรัพย์สินได้ โดยโปรแกรมจะตัดค่าเสื่อมราคาใหม่ให้เป็นไปตามหลักการบัญชี

แตกหรือแยก (Split) ทรัพย์สินจากหนึ่งรายการไปหลายรายการตามต้องการ โดยโปรแกรมจะทำการปันส่วนทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมให้ใหม่โดยอัตโนมัติ

พิมพ์รายงานต่างๆ เช่น รายงานทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคาสะสมคงเหลือ ณ สิ้นเดือน และรายงานเคลื่อนไหว (เพิ่ม/ลด) ของทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา เป็นต้น