slide_solution_distribution.jpg

Distribution Accounting

สำหรับธุรกิจการซื้อขายสินค้า โดยจะประกอบด้วยใบสั่งขาย (Sale Order) ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และ สินค้าคงคลัง(Inventory Control) ระบบนี้นอกจากจะเหมาะกับธุรกิจซื้อมาขายไปแล้ว ยังเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ Freight/Customs Clearance/Transport ที่มีธุรกิจซื้อมาขายไปด้วย ทำให้สามารถใช้งานอยู่ในโปรแกรม Forwardpro Xpress ได้ในโปรแกรมเดียว โดยระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบ Operation เช่นเดี่ยวกับระบบ Financial Accounting

ใบสั่งซื้อ (Purchase Order)

ระบบใบสั่งซื้อจัดการขั้นตอนการซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่การจัดทำใบขอซื้อ (Purchase Requisition) จนถึงการรับสินค้าจากผู้ขาย

ใบขอซื้อ (Purchase Requisition) จัดทำโดยแผนกที่ต้องการสินค้าและบริการ เพื่อขออนุมัติจากบุคคลที่มีอำนาจ

ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) หลังจากใบขอซื้อได้รับการอนุมัติ แผนกจัดซื้อจะทำใบสั่งซื้อตามชนิดและปริมาณสินค้าและบริการในใบขอซื้อที่ได้รับการอนุมัติ แล้ว เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติใบสั่งซื้อก่อนส่งต่อให้ผู้ขายเพื่อสั่งซื้อสินค้า

ใบรับสินค้า (Receiving Note) เมื่อได้รับสินค้าบริการแผนกที่เกี่ยวข้องเช่นคลังสินค้า ทำการรับสินค้าและบริการตามชนิดและปริมาณสินค้าใบสั่งซื้อและใบส่งของจากผู้ขาย กรณีรับสินค้าโปรแกรมจะทำการปรับเพิ่มปริมาณสินค้าใน Inventory Control

บันทึกใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย โดยแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อบันทึกรายละเอียดในเจ้าหนี้รายตัวในระบบ Account Receivable & Payable

บันทึกบัญชีใน General Ledger และเพิ่ม Stock (กรณีซื้อสินค้า) ใน Inventory Control ทันที (Real Time) พร้อมทั้งบันทึกภาษีซื้อที่เกี่ยวข้อง

รายงาน Transaction List รายงานสรุปรายการต่างๆประกอบด้วย รายงานใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับของ และใบแจ้งหนี้และลดหนี้

ออกแบบรายงานตามต้องการ (Customized Reports) แบบไม่จำกัดจำนวนตามความต้องการของผู้ใช้งานและฝ่ายบริหาร

 

ใบสั่งขาย (Sales Order)

ระบบใบสั่งขายจัดการขั้นตอนการขายสินค้าและบริการตั้งแต่การจัดทำใบเสนอราคา (Quotation) จนถึงการส่งของแก่ลูกค้า

ใบเสนอราคา (Quotation) เมื่อลูกค้าสนใจในสินค้าและบริการ

ใบสั่งขาย (Sale Order) หลังจากที่ลูกค้ายืนยันสั่งซื้อสินค้าบริการใน Quotation

ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี (Delivery Order/Invoice/Tax Invoice) เพื่อส่งสินค้าแก่ลูกค้าตามชนิดและปริมาณของสินค้าและบริการในใบสั่งขาย และบันทึกรายละเอียดในลูกหนี้รายตัวในระบบ Account Receivable & Payable

บันทึกบัญชีใน General Ledger และตัด Stock (กรณีขายสินค้า) ใน Inventory Control ทันที (Real Time) พร้อมทั้งบันทึกภาษีขายที่เกี่ยวข้อง

รายงาน Sale Analysis แสดงราคาขาย ต้นทุน และกำไรขั้นต้นตาม Sale Order สามารถแจกแจงในระดับ Item Code ได้

ออกแบบรายงานตามต้องการ (Customized Reports) แบบไม่จำกัดจำนวนตามความต้องการของผู้ใช้งานและฝ่ายบริหาร

ควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)

ระบบควบคุมสินค้าคงคลังทำงานร่วมกับระบบใบสั่งซื้อ/ใบสั่งขาย หรือจะใช้งานตามลำพังก็ได้

รหัสสินค้า (Item Code) ตามประเภทของสินค้าคงคลัง เช่นวัตถุดิบ (Material) และ สินค้าสำร็จรูป (Finished Goods) เป็นต้น โดยมีข้อมูลต่างๆครบถ้วน

ใบแจกแจงส่วนผสมการผลิด (Bill of Material) หรือ BOM ใช้สำหรับส่วนผสมของการผลิต เช่นวัตถุดิบ แรงงานทางตรง และโสหุ้ยการผลิตให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป ตามสูตรการผลิต โดยโปรแกรมจะทำการเพิ่มสินค้าสำเร็จรูปและลดวัตถุดิบใน Stock ให้ตามชนิดและปริมาณใน BOM

คลังสินค้าไม่จำกัดคลัง (Multiple Locations) แยกการรับจ่ายในแต่ละคลังออกจากกัน และทำการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังได้สะดวกและรวดเร็ว

รับ จ่าย ส่งคืน และ รับคืนสินค้า (Receipt/Shipment/Returns) จากระบบ Purchase Order และ Sale Order หรือกรณีไม่ได้เลือกใช้ Purchase/Sale Order ก็สามารถทำรับ/จ่าย/คืน สินค้าได้จาก Inventory Control นี้โดยตรง

บันทึกต้นทุนที่เกียวข้องเพิ่มเติม (Additional Costs) บันทึกต้นทุนสินค้าอื่นเช่นค่าดำเนินพิธีการสินค้าและค่าภาษีอากร เข้าในระบบพร้อมกันหรือภายหลังการรับสินค้าได้ โดยโปรแกรมจะทำการเฉลี่ย (Prorate) ต้นทุนเข้าสินค้ารายตัวด้วยปริมาณ (Quantity) ต้นทุน (Cost) น้ำหนัก (Weight) หรือตามที่ระบุ (Manual)

ปรับปรุงปริมาณและ/หรือต้นทุนสินค้า (Adjustment) เมื่อปริมาณสินค้าในระบบไม่ตรงกับที่ตรวจนับ หรือต้นทุนที่ได้ป้อนไว้ผิดพลาด

เบิกวัตุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตและรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลัง (Goods issues/received from Production) สำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า

การคำนวณต้นทุนสินค้าใหม้ (Cost Recalculation) ในการบันทึกสินค้าตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weight Average) หรือการบันทึกสินค้าตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) จะคำนวณต้นทุนตามลำดับการเข้าออกของสินค้า บางสถานการณ์อาจทำให้การบันทึกการเข้าออก (รับจ่าย) สินค้าไม่ตรงตามความเป็นจริง เช่นการทำรับสินค้าลงวันที่ย้อนหลัง จึงต้องทำการคำนวณต้นทุนสินค้าใหม่ สามารถเลือกคำนวณตามรหัสสินค้าและช่วงเวลาได้ โดยโปรแกรมจะทำการปรับต้นทุนทั้งใน Inventory Control และการบันทึกบัญชี (ต้นทุนขาย) ใน General Ledger ให้ใหม่อย่างถูกต้อง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวของสินค้าและยอดคงเหลือ ตามรหัสสินค้า รวมคลัง แยกคลัง แบบสรุป และแบบแจงตามรายการรับจ่าย ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

ออกแบบรายงานตามต้องการ (Customized Reports) แบบไม่จำกัดจำนวนตามความต้องการของผู้ใช้งานและฝ่ายบริหาร