slide_solution_freight.jpg

Freight Management

ครอบคลุมงาน Operation ของธุรกิจจัดการขนส่ง Sea/Air/Land  ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับ Order การจัดทำ B/L รายงาน Profit & Loss ของแต่ละ Job การวางบิล และบันทึกค่าใช้จ่าย มีรายงานเพื่อการตรวจสอบและวิเคราะห์สำหรับผู้ใช้งานและฝ่ายบริหารอย่างครบถ้วน

Outbound Freight

วางแผนการขาย (Sale Plan) แต่ละรอบสัปดาห์ในรูปแจกแจงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างระวางที่ได้จองไว้กับยอดสั่งซื้อจากลูกค้าและยอดขายที่ได้ยืนยันจากลูกค้าทำให้สามารถตรวจสอบยอดขายได้ตลอดเวลา

จัดทำใบยืนยันการจองระวาง (Booking Confirmation) ให้แก่ลูกค้าโดยแสดงรายละเอียดต่างๆของการส่งสินค้า เช่นรายละเอียดสินค้าและหมายเลขหีบห่อ (Goods and Marks No.) เวลาและสถานที่ในการบรรจุ ตลอดจนราคาเสนอขาย รายละเอียดนี้จะนำไปจัดทำ Bill of Lading และใบแจ้งหนี้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ

สร้างรหัสงานหลัก (Job Number) เพื่อบันทึกรายละเอียดของ Ocean B/Lและเพื่อใช้อ้างอิงในระบบ Job Costing พร้อมทั้งพิมพ์ Shipping Particular ส่งให้แก่สายเรือโดยสามารถจัดพิมพ์ลงในแบบพิมพ์ได้ไม่จำกัดจำนวนและรูปแบบ ทั้งสามารถส่งออกเป็นไฟล์ PDF

สร้างรหัสงานย่อย (House Number) เพื่อใช้อ้างอิงในระบบ Job Costing และพิมพ์ใบตราส่งสินค้า (Bill of  Lading) ได้ไม่จำกัดจำนวนและรูปแบบพร้อมทั้งสามารถส่งออกเป็นไฟล์ PDF เพื่อส่งให้แก่เอเย่นต์หรือลูกค้าโดยแนบไปพร้อม E-mail

ส่งออก (Export) ข้อมูล Manifest แก่เอเย่นต์ ในรูปแบบ Text/XML

ระบบควบคุม Master Airways Bill (MAWB) สำหรับ Air Freight โดยจะควบคุมการรับจ่าย และ MAWB คงเหลือ พร้อมจัดทำ Cargo Sales Report

บันทึกรายการใบแจ้งหนี้ (Billings) พร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) และ ใบลดหนี้ (Credit Note) ข้อมูลแจ้งหนี้ทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังแผนกบัญชีเพื่อเข้าสู่ระบบคุมลูกหนี้โดยอัตโนมัติทำให้ไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ

บันทึกรายการต้นทุน (Costings) พร้อมทั้งพิมพ์ใบสำคัญค้างจ่าย (Payable Voucher) จากนั้นข้อมูลต้นทุนทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังแผนกบัญชีเพื่อเข้าสู่ระบบคุมเจ้าหนี้โดยอัตโนมัติทำให้ไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ

ตรวจสอบกำไรขาดทุนของรหัสงาน ได้ทันทีจากหน้าจอ “กระดาษทำการกำไรขาดทุนขาออก” พร้อมทั้งสามารถทำการแบ่งกำไรขาดทุนและพิมพ์กระดาษทำการการแบ่งกำไรขาดทุนแก่เอเย่นต์ถ้าต้องการ

Inbound Freight

สร้างรหัสงานหลัก (Job Number) เพื่อบันทึกรายละเอียดของ Ocean B/Lและเพื่อใช้อ้างอิงในระบบ Job Costing

สร้างรหัสงานย่อย (House Number) จากรายละเอียดใน House B/L เพื่อบันทึกรายละเอียดของ House B/L และเพื่อใช้อ้างอิงในระบบ Job Costing

นำเข้า (Import) ข้อมูล Manifest จากเอเย่นต์ ในรูปแบบ Text/XML ไม่ต้องสร้าง Job/House และป้อนข้อมูล Manifest ทำให้ประหยัดเวลาได้มาก อีกทั้งลดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลเอง

พิมพ์รายละเอียดแก้ไขบัญชีเรือ (Amendment of Manifest) สำหรับจัดส่งให้แก่สายเรือ

บันทึกรายการแจ้งหนี้ (Billings) และต้นทุน (Costing) พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้และใบสำคัญค้างจ่ายได้ง่ายและถูกต้อง โดยข้อมูลทั้งหมดจะส่งต่อไปยังแผนกบัญชีโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านรายการ

ตรวจสอบกำไรขาดทุนของรหัสงาน ได้ทันทีจาก หน้าจอ “กระดาษทำการกำไรขาดทุนขาเข้า” พร้อมทั้งสามารถทำการแบ่งกำไรขาดทุนและพิมพ์กระดาษทำการการแบ่งกำไรขาดทุนแก่เอเย่นต์ถ้าต้องการ

รายงานเพื่อการวิเคราะห์และตรวจสอบที่ครบถ้วน (Comprehensive Analysis and Audit Report)

ด้วยระบบนี้ท่านสามารถพิมพ์รายงานเพื่อการตรวจสอบและการวิเคราะห์ได้มากมายและสามารถออกแบบเพิ่มเติมได้ไม่จำกัดจำนวน รายงานมาตรฐานที่สำคัญประกอบด้วย

Direct Profit Analysis เป็นรายงานที่แจกแจงรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละรหัสงานย่อยและรหัสงานหลักพร้อมแสดงกำไรขาดทุนตามรหัสงานทั้งสองระดับ

Prorated Profit Analysis เป็นรายงานที่แจกแจงรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละรหัสงานย่อยและรหัสงานหลักเช่นเดียวกับ Direct Profit Analysisกัน อย่างไรก็ตามรายงานนี้มีความแตกต่างจาก Direct Profit Analysis เนื่องจากจะแสดงการปันส่วนรายได้และต้นทุนที่รับหรือจ่ายตามรหัสอ้างอิงงานหลักไปยังรหัสอ้างอิงงานย่อยด้วย

Sale Volume เป็นรายงานที่แจกแจงปริมาณขายในแต่ละรหัสงานย่อยและรหัสงานหลัก

Detailed Transactions เป็นรายงานที่แจกแจงข้อมูลแบบละเอียดของรหัสงานหลัก รหัสงานย่อย รายการแจ้งหนี้และต้นทุนทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับผิดชอบใช้เป็นรายงานในการตรวจทานข้อมูลที่ได้บันทึกก่อนทำการปิดรหัสงาน

Billing and Voucher Listing เป็นรายงานสรุปรายการแจ้งหนี้และต้นทุนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดโดยสามารถแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้และใบสำคัญค้างจ่ายได้อย่างครบถ้วน